THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

(Áp dụng từ ngày 11/5/2020)

 BUỔI SÁNG

Tiết 1

8:00 - 8:45

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 2

8:50 - 9:35

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 3

9:40 - 10:25

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 4

10:30 - 11:15

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 5

11:20 - 12:05

Giờ ăn trưa: 12:05 -12:30

Giờ ngủ trưa: 12:30 - 13:20

 BUỔI CHIỀU

Tiết 6

13:45 - 14:30

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 7

14:35 - 15:20

 

Nghỉ giữa giờ 10 phút

Tiết 8

15:25 - 16:10

Giờ ngoại khóa sinh hoạt vào tiết 7, 8 (theo lịch từng khối).


  

Về chúng tôi