Sơ lược về Chương trình Cambridge Lower Secondary (THCS)


Cambridge Lower Secondary bao gồm 4 môn: Mathematics (Toán), English (Tiếng Anh), Science (Khoa học), Information and Communications Technology - ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông).

Chương trình Cambridge ở bậc THCS đảm bảo quá trình phát triển tự nhiên cho học sinh, chuẩn bị cho các em nền tảng để bước vào cấp học cao hơn với những chứng chỉ quan trọng hơn.

Học tập theo phương pháp chuẩn quốc tế: chủ động nghiên cứu, tích cực triển khai và tự tin trình bày các dự án môn học

Tiếp tục rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả, phương pháp trình bày quan điểm một cách rõ ràng và thuyết phục, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh phù hợp với các tình huống trong lớp học và thực tiễn cuộc sống. 

Học sinh thi và phấn đấu đạt các chứng chỉ: Cambridge KET (lớp 6 hoặc lớp 7), Cambridge PET (lớp 8), Cambridge Lower Secondary Checkpoint (lớp 8 hoặc lớp 9). Các chứng chỉ này có giá trị vĩnh viễn, ngang bằng với các chứng chỉ trung học quốc tế khác và giúp học sinh dễ dàng chuyển sang các trường Trung học sử dụng tiếng Anh trên thế giới.

👉 Nhận tư vấn thông tin về Chương trình Cambridge

Posted News
Posted News

Về chúng tôi