THỜI KHÓA BIỂU/TIMETABLE

                            (Áp dụng từ / Effective from 12/03/2018)

 

Thứ

Tiết

1A1

1A2

1A3

1A4

1A5

1A6

2A1

2A2

2A3

 

2A4

Hai

1

 Kĩ năng

2

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

T.Anh

Thể dục

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

T.Anh

 

T.Anh

3

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

Mĩ thuật

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

 

T.Anh

4

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

Tập đọc

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

Piano ca 3

Tập đọc

 

Toán

5

Tập đọc

T.Anh

Toán

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

T.Anh

Tập đọc

 

Tập đọc

6

CÂU LẠC BỘ NGOẠI KHÓA

7

8

Tập đọc

Tập đọc

TNXH

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

Toán

Toán

T.Việt

Tập đọc

Ba

1

T.Anh

T.Anh

Piano ca 1

Thể dục

Chính tả

Chính tả

T.Anh

Toán

Toán

 

Toán

2

T.Anh

T.Anh

Chính tả

Kể chuyện

Kể chuyện

T.Anh

Kể chuyện

Thể dục

 

T.Anh

3

T.Anh

T.Anh

Chính tả

Kể chuyện

Toán

Toán

T.Anh

Âm nhạc

LTVC

 

T.Anh

4

Chính tả

Chính tả

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Thủ công

Toán

T.Anh

Kể chuyện

 

Piano ca 3/CLB

5

Kể chuyện

Kể chuyện

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Âm nhạc

Kể chuyện

T.Anh

Tập viết

 

6

Toán

TNXH

T.Anh

Toán

Tập viết

Thuyết trình

Chính tả

T.Anh

T.Anh

 

Kể chuyện

7

TNXH

Thuyết trình

T.Anh

Tập viết

HDH

Tập đọc

Mĩ thuật

T.Anh

T.Anh

 

Tin học

8

Thuyết trình

Toán

Kể chuyện

HDH

Thủ công

Tập đọc

TNXH

Chính tả

HDH

 

Chính tả

1

Piano ca 1

Tập đọc

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

T.Anh

Toán

T.Anh

T.Anh

 

T.Anh

2

Thể dục

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

T.Anh

Tin học

T.Anh

T.Anh

 

Toán

3

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

TNXH

Mĩ thuật

Toán

T.Anh

Toán

Toán

 

T.Anh

4

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

Tập đọc

 

Thể dục

5

T.Anh

T.Anh

Âm nhạc

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

T.Anh

Tin học

TNXH

 

HDH

6

Tập đọc

Tập đọc

T.Anh

T.Anh

Toán

Piano ca 4/CLB

Tập đọc

T.Anh

Âm nhạc

 

Tập đọc

7

Tập đọc

Piano ca 5

T.Anh

T.Anh

Thuyết trình

LTVC

T.Anh

Chính tả

 

Tập viết

8

Toán

Toán

HDH

HDH

HDH

HDH

Toán

HDH

 

HDH

Năm

1

T.Anh

T.Anh

Chính tả

Toán

Toán

Thể dục

Piano ca 1

T.Anh

T.Anh

 

TNXH

2

T.Anh

T.Anh

Thể dục

Chính tả

Âm nhạc

Tập đọc

T.Anh

Toán

 

T.Anh

3

T.Anh

T.Anh

Mĩ thuật

Piano ca 2

TNXH

Tập đọc

Kiểm tra GKII - Môn TV (Viết)

4

Kiểm tra GKII - Môn TV (Đọc)

T.Anh

Mĩ thuật

Tin học

 

Toán

5

T.Anh

Chính tả

HDH

 

Chính tả

6

Kiểm tra GKII - Môn TV (Viết)

Kiểm tra GKII - Môn TV (Đọc)

7

Mĩ thuật

Âm nhạc

T.Anh

Thuyết trình

Piano ca 5

 

8

Âm nhạc

Toán

T.Anh

T.Anh

Toán

T.Anh

LTVC

Thuyết trình

 

TLV

Sáu

1

Học vần (TV)

Toán

T.Anh

T.Anh

Chính tả

T.Anh

Thể dục

T.Anh

T.Anh

 

LTVC

2

Thể dục

Mĩ thuật

T.Anh

Toán (TC)

Toán (TC)

T.Anh

Toán

T.Anh

T.Anh

 

HDH

3

Kiểm tra GKII - Môn Toán

Kiểm tra GKII - Môn Toán

4

T.Anh

T.Anh

Tập viết

Âm nhạc

T.Anh

Toán (TC)

T.Anh

Thể dục

Mĩ thuật

 

T.Anh

5

T.Anh

T.Anh

Toán

Thủ công

T.Anh

TNXH

T.Anh

TLV

TLV

 

T.Anh

6

Toán

Tập viết

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Tập viết

Thuyết trình

T.Anh

HDH

 

Âm nhạc

7

Chính tả

Chính tả

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Mĩ thuật

Âm nhạc

T.Anh

Piano ca 5

 

Thuyết trình

8

T.Anh

T.Anh

Thuyết trình

HDH

HDH

HDH

T.Anh

Thuyết trình

 

Mĩ thuật

 

~~~~~~~~~

 

                 THỜI KHÓA BIỂU/TIMETABLE

                               (Áp dụng từ / Effective from 12/03/2018)

 

 

Thứ

Tiết

3A1

3A2

3A3

3A4

3A5

3A6

4A1

4A2

4A3

4A4

5A1

5A2

5A3

5A4

Hai

1

Kĩ năng

Piano ca 1

Kĩ năng

Toán

Toán

T.Anh

Tập đọc

Kĩ năng

Kĩ năng

Kĩ năng

T.Anh

2

TĐ - KC

TĐ - KC

Toán

Toán

Toán

Mĩ thuật

T.Anh

T.Anh

Tin học

Tập đọc

Tập đọc

Kĩ thuật

T.Anh

3

T.Anh

Chính tả

Tập đọc

TNXH

Toán

Tập đọc

Tin học

T.Anh

T.Anh

Toán

Piano ca 2

Âm nhạc

T.Anh

T.Anh

4

T.Anh

T.Anh

Mĩ thuật

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

T.Anh

Tin học

Toán

Chính tả

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

5

T.Anh

T.Anh

TĐ-KC

T.Anh

Kể chuyện

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

Tin học

Mĩ thuật

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Khoa học

6

TNXH

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

Kể chuyện

Toán

LTVC

Tập đọc

Piano ca 4/CLB

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

Piano ca 4/CLB

7

Toán

T.Anh

T.Anh

TĐ-KC

T.Anh

TNXH

Tập đọc

Chính tả

LTVC

Chính tả

T.Anh

Piano ca 5

8

Mĩ thuật

Toán

HDH

HDH

Kĩ năng

Tập viết

Chính tả

KC-TT

Chính tả

Âm nhạc

LTVC

Chính tả

Toán

Ba

1

T.Anh

T.Anh

Chính tả

Thể dục

Toán

Mĩ thuật

Toán

Toán

T.Anh

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Toán

Mĩ thuật

2

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Toán

T.Anh

Toán

LTVC

Kĩ năng

T.Anh

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Mĩ thuật

Toán

3

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Âm nhạc

T.Anh

Chính tả

Piano ca 2

Mĩ thuật

Toán

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Thể dục

LTVC

4

Toán

Toán

Toán

T.Anh

Chính tả

Piano ca 3/CLB

T.Anh

T.Anh

TLV

Toán

Mĩ thuật

Thể dục

T.Anh

T.Anh

5

Tin học

Tập đọc

Tập đọc

T.Anh

TNXH

T.Anh

T.Anh

Khoa học

TLV

Toán

Mĩ thuật

T.Anh

T.Anh

6

Tập đọc

Âm nhạc

Piano ca 4

Chính tả

Thể dục

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Mĩ thuật

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Chính tả

Tập đọc

7

Thể dục

Piano ca 5

Thủ công

Thủ công

T.Anh

TLV

T.Anh

Lịch sử

T.Anh

T.Anh

Toán

LTVC

HDH

8

Âm nhạc

Thủ công

Mĩ thuật

Tập viết

Tin học

Kĩ năng

TLV

Thuyết trình

Thể dục

Thuyết trình

LTVC

Khoa học

Thuyết trình

1

Toán

T.Anh

Toán

Tập đọc

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

T.Anh

Toán

Toán

Địa

ICT

Toán

Chính tả

2

TLV

Toán

T.Anh

Toán

T.Anh

Toán

T.Anh

T.Anh

Kể chuyện

HDH

Toán

 ICT

Tập đọc

Toán

3

Piano ca 2

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

TNXH

T.Anh

T.Anh

T.Anh

LTVC

LTVC

LTVC

ICT

Tin học

4

T.Anh

LTVC

LTVC

T.Anh

Tin học

LTVC

Toán

Toán

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Piano ca 3

T.Anh

T.Anh

5

T.Anh

TLV

Chính tả

T.Anh

Toán

Âm nhạc

KC- TT

Thể dục

T.Anh

T.Anh

T.Anh

T.Anh

T.Anh

6

CÂU LẠC BỘ NGOẠI KHÓA

7

8

LTVC

TNXH

TNXH

LTVC

Chính tả

HDH

Khoa học

Âm nhạc

Kĩ năng

Khoa học

TLV

Sử-Địa

TLV

TLV

Năm

1

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Toán

Toán

Toán

TLV

Sử- Địa

Toán

Toán

T.Anh

Toán

T.Anh

Toán

2

T.Anh

T.Anh

Toán

Tin học

T.Anh

T.Anh

Kiểm tra GKII-Môn Tiếng Việt (Đọc)

T.Anh

TLV

T.Anh

LTVC

3

T.Anh

T.Anh

HDH

Chính tả

T.Anh

T.Anh

Kiểm tra GKII-Môn Tiếng Việt (Viết)

4

Kiểm tra GKII-Môn Tiếng Việt (Đọc)

Kiểm tra GKII-Môn Tiếng Việt (Viết)

Âm nhạc

T.Anh

Địa lí

T.Anh

5

T.Anh

Toán

LTVC

TLV

TLV

T.Anh

Lịch sử

T.Anh

6

T.Anh

Mĩ thuật

Tin học

Thuyết trình

T.Anh

TLV

T.Anh

T.Anh

Âm nhạc

T.Anh

Kiểm tra GKII-Môn Tiếng Việt (Đọc)

7

Kiểm tra GKII-Môn Tiếng Việt (Viết)

T.Anh

T.Anh

TLV

T.Anh

8

Chính tả

Tin học

Âm nhạc

Tập viết

LTVC

Thủ công

T.Anh

T.Anh

Thể dục

HDH

Khoa học

T.Anh

Kể chuyện

Kể chuyện

Sáu

1

T.Anh

T.Anh

TLV

T.Anh

Toán

T.Anh

T.Anh

Piano ca 1

Toán

Toán

T.Anh

T.Anh

LTVC

Thể dục

2

T.Anh

T.Anh

Toán

Toán

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Khoa học

LTVC

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Địa lí

3

Kiểm tra GKII-Môn Toán

Kiểm tra GKII-Môn Toán

Kiểm tra GKII-Môn Toán

4

Toán

T.Anh

T.Anh

Piano ca 3

Thuyết trình

Toán

Sử- Địa

T.Anh

T.Anh

Sử

Thể dục

Toán

TLV

Kĩ thuật

5

Chính tả

T.Anh

Thuyết trình

TLV

HDH

Thể dục

T.Anh

T.Anh

Thuyết trình

Toán

TLV

Khoa học

TLV

6

T.Anh

Thể dục

TNXH

TNXH

Mĩ thuật

Chính tả

T.Anh

T.Anh

Piano ca 4

Kĩ năng

T.Anh

T.Anh

Âm nhạc

Lịch sử

7

T.Anh

Toán

Thể dục

TLV

Âm nhạc

Thuyết trình

T.Anh

T.Anh

Kể chuyện

T.Anh

T.Anh

Toán

Kĩ năng

8

Thuyết trình

Thuyết trình

Tập viết

HDH

TNXH

Thể dục

Âm nhạc

Khoa học

Địa lí

HDH

Lịch sử

T.Anh

Thuyết trình

Âm nhạc

 

Về chúng tôi