Chương trình học > Tiểu học > Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1, 2 /TIMETABLE

(Áp dụng từ / Effective from 29/01 to 02/02/2018)

Thứ

Tiết

1A1

1A2

1A3

1A4

1A5

1A6

2A1

2A2

2A3

2A4

Hai

1

Chào cờ / Kĩ năng

2

T.Anh

Toán

T.Anh

T.Anh

Thể dục

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

T.Anh

T.Anh

3

T.Anh

T.Anh

Học vần

Mĩ thuật

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

Toán

4

T.Anh

T.Anh

Học vần

Học vần

T.Anh

Học vần

T.Anh

Piano ca 3

Tập đọc

Âm nhạc

5

Học vần

T.Anh

Toán

Học vần

Toán

Học vần

T.Anh

Tập đọc

Tập đọc

6

Học vần

Học vần

T.Anh

T.Anh

Học vần

Toán

Kể chuyện

T.Anh

Toán

Tập đọc

7

Học vần

Học vần

T.Anh

T.Anh

Học vần

Học vần

Toán

T.Anh

Chính tả

Kể chuyện

8

Học vần

TNXH

TNXH

Toán

Thuyết trình

Học vần

Chính tả

Toán

Âm nhạc

HDH

Ba

1

T.Anh

T.Anh

Piano ca 1

Thể dục

Học vần

Học vần

T.Anh

Toán

Toán

Toán

2

T.Anh

T.Anh

Học vần

Âm nhạc

Học vần

T.Anh

Kể chuyện

Thể dục

T.Anh

3

T.Anh

T.Anh

Học vần

Học vần

Học vần

Toán

T.Anh

Âm nhạc

LTVC

T.Anh

4

Học vần

Học vần

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Thủ công

Toán

T.Anh

Kể chuyện

Piano ca 3/CLB

5

Học vần

Học vần

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Âm nhạc

Tập đọc

T.Anh

Tập viết

6

Toán

Piano ca 4

T.Anh

Toán

Toán

T.Anh

LTVC

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

7

TNXH

T.Anh

HDH

HDH

HDH

Mĩ thuật

T.Anh

T.Anh

Tin học

8

Thuyết trình

Toán

Học vần

HDH

Thủ công

HDH

Âm nhạc

Chính tả

HDH

HDH

1

Piano ca 1

Học vần

T.Anh

Toán

T.Anh

T.Anh

Toán

T.Anh

T.Anh

T.Anh

2

Học vần

T.Anh

Học vần

T.Anh

T.Anh

Tin học

T.Anh

T.Anh

Toán

3

T.Anh

T.Anh

Học vần

TNXH

Mĩ thuật

Toán

T.Anh

Toán

Toán

Chính tả

4

T.Anh

T.Anh

Học vần

T.Anh

Học vần

Toán

T.Anh

Tập đọc

Tập đọc

Thể dục

5

T.Anh

T.Anh

Âm nhạc

T.Anh

Học vần

Thể dục

T.Anh

Tin học

TNXH

HDH

6

PEER SUPPORT BUỔI 3

7

8

Toán

Thuyết trình

Toán

Học vần

HDH

Piano ca 5/Đọc sách

HDH

HDH

HDH

Tập viết

Năm

1

T.Anh

T.Anh

Học vần

Toán

Toán

Toán

Piano ca 1

T.Anh

Mĩ thuật

TNXH

2

T.Anh

T.Anh

Học vần

HDH

HDH

HDH

T.Anh

Toán

T.Anh

3

T.Anh

T.Anh

Mĩ thuật

Học vần

TNXH

Học vần

T.Anh

Toán

Piano ca 2

T.Anh

4

Học vần

Học vần

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Học vần

T.Anh

Mĩ thuật

Tin học

Toán

5

Học vần

Học vần

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Mĩ thuật

T.Anh

Chính tả

HDH

Chính tả

6

Âm nhạc

Thể dục

T.Anh

Piano ca 4

Toán

T.Anh

Toán

T.Anh

T.Anh

LTVC

7

Mĩ thuật

Âm nhạc

T.Anh

Học vần

T.Anh

TLV

T.Anh

T.Anh

HDH

8

Toán

Toán

Toán

Học vần

Học vần

HDH

Thuyết trình

LTVC

Thuyết trình

Thuyết trình

Sáu

1

Học vần (TV)

Học vần (TV)

T.Anh

T.Anh

Piano ca 1

Toán

Thể dục

T.Anh

Chính tả

Mĩ thuật

2

Thể dục

Mĩ thuật

T.Anh

Toán

T.Anh

Toán

T.Anh

T.Anh

Toán

3

T.Anh

T.Anh

Thể dục

Thuyết trình

Toán

HDH

T.Anh

Toán

T.Anh

Thủ công

4

T.Anh

T.Anh

Học vần (TV)

Âm nhạc

T.Anh

Thuyết trình

T.Anh

Thể dục

Toán

T.Anh

5

T.Anh

T.Anh

Học vần (TV)

Thủ công

T.Anh

TNXH

T.Anh

TLV

TLV

T.Anh

6

Toán

Toán

Toán

Học vần (TV)

Học vần (TV)

Học vần (TV)

HDH

HDH

HDH

HDH

7

HDH

HDH

HDH

Học vần (TV)

Học vần (TV)

Học vần (TV)

Chính tả

TNXH

HDH

TLV

8

Học vần (TV)

Học vần (TV)

Thuyết trình

HDH

HDH

HDH

TNXH

Thuyết trình

Thủ công

HDH

 _________________________________________________________________________________

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3, 4, 5 /TIMETABLE

  (Áp dụng từ / Effective from 29/01 to 02/02/2018)

Thứ

Tiết

3A1

3A2

3A3

3A4

3A5

3A6

4A1

4A2

4A3

4A4

5A1

5A2

5A3

5A4

Hai

1

Chào cờ / Kĩ năng

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

Mĩ thuật

T.Anh

T.Anh

Tin học

Toán

Toán

Toán

Toán

3

T.Anh

TĐ-KC

Tập đọc

TNXH

Tập đọc

Tập đọc

Tin học

T.Anh

T.Anh

Toán

Piano ca 2

Âm nhạc

T.Anh

T.Anh

4

T.Anh

T.Anh

Mĩ thuật

T.Anh

TĐ-KC

T.Anh

T.Anh

Tin học

Toán

Tập đọc

Địa lí

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

5

T.Anh

T.Anh

TĐ-KC

T.Anh

TNXH

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

Tin học

Mĩ thuật

Tập đọc

T.Anh

T.Anh

Khoa học

6

TĐ-KC

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

T.Anh

TĐ-KC

Toán

Toán

Tập đọc

Piano ca 4/CLB

T.Anh

T.Anh

Tập đọc

Piano ca 4/CLB

7

TNXH

T.Anh

T.Anh

TĐ-KC

T.Anh

TNXH

Tập đọc

Chính tả

LTVC

T.Anh

T.Anh

Piano ca 5

8

Mĩ thuật

Chính tả

HDH

HDH

HDH

HDH

Chính tả

KC-TT

Chính tả

Thuyết trình

T.Anh

Tập đọc

Chính tả

Ba

1

T.Anh

T.Anh

Chính tả

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

T.Anh

Toán

T.Anh

Toán

Toán

Mĩ thuật

2

T.Anh

T.Anh

T.Anh

HDH

T.Anh

Chính tả

LTVC

LTVC

T.Anh

Khoa học

T.Anh

T.Anh

Mĩ thuật

Toán

3

T.Anh

T.Anh

T.Anh

Âm nhạc

T.Anh

HDH

Piano ca 2

Mĩ thuật

T.Anh

Thể dục

T.Anh

T.Anh

Thể dục

LTVC

4

Toán

Toán

Toán

T.Anh

Chính tả