THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2020-2021

(Áp dụng từ 28/9/2020)

 BUỔI SÁNG

Tiết 1

7:50 - 8:35

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 2

8:40 - 9:25

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 3

9:30 - 10:15

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 4

10:20 - 11:05

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 5

11:10 - 11:55

Giờ ăn trưa: 11:55 -12:25

Giờ ngủ trưa: 12:25 - 13:10

 BUỔI CHIỀU

Tiết 6

13:15 - 14:00

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 7

14:05 - 14:50

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 8

14:55 - 15:40

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 9

15:45 - 16:30

Giờ ngoại khóa sinh hoạt vào tiết 7, 8 (theo lịch từng khối).

  

* Giờ phục vụ tại canteen:

1. Buổi sáng: 7:00 - 7:45.

2. Buổi trưa: 11:55 - 12:25.

3. Buổi chiều: 16:30 - 17:00.

Về chúng tôi