THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2022-2023

(Áp dụng từ 8/8/2022)

 BUỔI SÁNG

Tiết 1

7:55 - 8:45

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 2

8:50 - 9:35

 

Nghỉ giữa giờ 10 phút

Tiết 3

9:45 - 10:30

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 4

10:35 - 11:20

 

Nghỉ giữa giờ 10 phút

Tiết 5

11:30 - 12:10

Giờ ăn trưa: 12:10 -12:40

Giờ ngủ trưa: 12:40 - 13:30

 BUỔI CHIỀU

Tiết 6

13:45 - 14:30

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 7

14:35 - 15:20

 

Nghỉ giữa giờ 5 phút

Tiết 8

15:25 - 16:10

Giờ ngoại khóa sinh hoạt vào tiết 7, 8 (theo lịch từng khối).

  

* Giờ phục vụ tại canteen:

1. Buổi sáng: 7:00 - 7:45.

2. Buổi trưa: 12:10 - 12:40.

3. Buổi chiều: 15:15 - 15:25.

Về chúng tôi