CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH HỆ SPECIALISED EDUCATION PROGRAM (NĂM HỌC 2023-2024)

Hệ thống Trường Liên cấp Việt-Úc Hà Nội thông báo chính sách tài chính của Hệ Specialised Education Program (SEP) năm học 2024-2025

Chi tiết

Về chúng tôi