Thông báo tuyển sinh Khối Trung học Cơ sở năm học 2023 - 2024

Đăng ký tuyển thẳng tại: https://bit.ly/vastuyenthang

Đăng ký kiểm tra kiến thức tại: https://bit.ly/dkthidauvao

Đăng ký tuyển thẳng tại: https://bit.ly/vastuyenthang

Đăng ký kiểm tra kiến thức tại: https://bit.ly/dkthidauvao

VAS Hanoi News
Posted News
Posted News

Về chúng tôi