THỜI GIAN BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 3-4-5

(Thực hiện từ 2/2/2021)

 

Thời gian

Tiết

Sáng

8h00 – 8h35

Tiết 1

8h45 – 9h20

Tiết 2

9h25 – 10h00

Tiết 3

10h00 – 10h15

Ra chơi

10h15 – 10h50

Tiết 4

10h55 – 11h30

Tiết 5

Chiều

14h00 – 14h35

Tiết 6

14h40 – 15h15

Tiết 7

15h15 – 15h30

Ra chơi

15h30 – 16h05

Tiết 8

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

THỜI GIAN BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 2

(Thực hiện từ 2/2/2021)

 

Thời gian

Tiết

Sáng

8h00 – 8h35

Tiết 1

8h45 – 9h20

Tiết 2

9h20– 9h35

Ra chơi

9h35– 10h10

Tiết 3

10h15 – 10h50

Tiết 4

Chiều

14h00 – 14h35

Tiết 5

14h40 – 15h15

Tiết 6

15h15 – 15h30

Ra chơi

15h30 – 16h05

Tiết 7

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

THỜI GIAN BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN KHỐI 1

(Thực hiện từ 2/2/2021)

 

Thời gian

Tiết

Sáng

8h00 – 8h35

Tiết 1

8h45 – 9h20

Tiết 2

9h20– 9h35

Ra chơi

9h35– 10h10

Tiết 3

10h15 – 10h50

Tiết 4

Chiều

14h00 – 14h35

Tiết 5

14h40 – 15h15

Tiết 6

 

Về chúng tôi