THỜI GIAN BIỂU NĂM HỌC 2022-2023

(Thực hiện từ 01/08/2022)

 

Thời gian

Tiết

Sáng

8h00 – 8h35

Tiết 1

8h40 – 9h15

Tiết 2

9h20 – 9h55

Tiết 3

9h55 – 10h10

Ra chơi

10h10 – 10h45

Tiết 4

10h50 – 11h25

Tiết 5

Chiều

13h45 – 14h20

Tiết 6

14h25 – 15h00

Tiết 7

15h00 – 15h15

Ra chơi

15h15 – 15h50

Tiết 8


Về chúng tôi